Hyggekveld på Langhus Bo og Servicesenter 22. november 2018

Klubben hadde 22. november sin årlige hyggekveld på Langhus Bo og Servicesenter. Det var god oppslutning, både fra medlemmer og beboere. 
Programmet var satt opp etter samme mal som tidligere år: kaffe med kringle og bløtkake, utlodning, opplesing fra Prøysens «Onger er rare», allsang og taffelmusikk. Presidenten ønsket velkommen.
Ledelsen ved Servicesentret gir klart uttrykk for takknemlighet for at Ski Rotaryklubb har gjort denne type arrangement til en tradisjon. Beboerne ser ut til å trives, og oppmøtet viser det klart. Også flere pårørende hadde møtt opp. Utlodningen er en «høydare» hver gang; dette er noe brorparten av beboerne er vant med fra tidlig barndom.

Ski Rotaryklubb samarbeider med Servicesentret også om Sansehagen på sentret og har en årlig dugnad for å holde den i god stand; den er til stor glede for beboerne.

Både hyggekvelden og dugnaden inngår i Ski Rotaryklubbs lokale prosjekter. I tillegg har klubben en årlig grillkveld på Skoghus.

Guvernørbesøk 11. oktober 2018

Klubben hadde besøk av distriktguvernør Rune Magnussen og assisterende guvernør Tor Willy Johansen 11. oktober. Det er fast praksis at et slikt møte arrangeres med alle klubbene i distriktet en gang i året. 

Magnussen hadde først et formøte med styret og komitélederne, der det ble redegjort for aktiviteten i klubben. Han var klar på at han og distriktet er der for klubbene, med råd og veiledning, med sikte på at klubbene skal nå sine mål. Dette ble gjentatt som et viktig utgangspunkt i plenumsmøtet.

Bildet: Fra venstre: Distriktsguvernør Rune Magnussen, president Eilif Ervik og assisterende guvernør Tor Willy Johansen

I sin plenumsorientering la han for øvrig vekt på fire punkter: PR og kommunikasjon, ungdomsutveksling, medlemsutvikling og Rotary Foundation.

PR og kommunikasjon: Han mente det var viktig at klubben laget egne innlegg med bilder med sikte på å få dette inn i lokalpressen; det økte mulighetene for å få inn stoff og minnet om at utdeling av Rotary-medaljen Paul Harris Fellow med hell kan utnyttes PR-messig.

Ungdomsutveksling: Det var en erfaring at en ungdom gjerne vil ha vertsfamilie som tilhører ”besteforeldregenerasjonen”. Det har i mange tilfeller gitt stort utbytte for begge parter. Klubben får et beløp av distriktet for å ha klubbvertskap for en ungdom, og lommepenger skal gis av klubben. Vertsfamilien stiller kost og losji.

Medlemsutvikling: Distriktet kan i likhet med andre felter gi konkret hjelp og støtte i arbeidet med rekruttering. 

Rotary Foundation: Distriktsguvernørens klare mål for inneværende rotaryår var at alle klubber gir et beløp som tilsvarer 100 dollars per medlem. Han kom med en sterk oppfordring til klubben om å sette av et slikt beløp.

Bildet: Distriktsguvernør Rune Magnussen får 
takk for besøket av klubbpresident Eilif Ervik

Presidentskifte i Ski og Langhus Rotaryklubb 14. juni 2018

Et Rotary-år går fra 1. juli til 30. juni, og det siste møtet før sommeren benyttes alltid til innsetting av ny president og opptak av nye medlemmer. Klubben vil nå ha noen uker uten program, etterfulgt av uformelle sommermøter hjemme hos noen av medlemmene. Det ordinære programmet blir tatt opp igjen 9. august. 

Eilif Ervik (t.v.) tok over som president etter Haakon H. Dahl (t. h). De flankerer Dag Håkon Mork Ulnes og Jonn Kolstad som ble tatt opp som nye medlemmer.

En president i en rotaryklubb sitter bare ett år. Haakon H. Dahl fra Ski er nå avløst av Eilif Ervik fra Kråkstad. Ervik vil i sitt år blant annet fokusere på de mulighetene ”det grønne skiftet” gir for etablering av nye og bærekraftige arbeidsplasser. Dette passer som hånd i hanske til Rotarys mål om å ”gagne andre”. Som yrkesbasert organisasjon gjøres dette særlig gjennom ærlig arbeid og yrkesutøvelse og ved lokalt og internasjonalt engasjement. Klubben har både egne lokale prosjekter og støtter opp om internasjonale prosjekter der bevegelsens formål blir ivaretatt. Disse prosjektene, og den finansielle støtten som gis av klubben, vil bli ført videre i Erviks presidentperiode.
To nye medlemmer ble tatt opp: Jonn Kolstad og Dag Håkon Mork Ulnes. Med dette har klubben 44 medlemmer, hvorav 7 kvinner. Det erkjennes at kvinneandelen er for lav, og det arbeides med å få både denne og det totale medlemstallet opp.

Grillfest på Skoghus 7. juni 2018

I klubbens prosjekter inngår årlig grillfest på Skoghus i Ski. I år ble festen arrangert 7. juni og følger en tradisjon som går mange år tilbake. Om lag 70 deltok denne gangen: 20 av 22 beboere, familie og pårørende, personalet og rotarianere i skjønn forening. Klubben står for grilling, servering og tilrettelegging.

Klubbens president, Haakon H. Dahl, ønsket velkommen.

Noen beboere hadde innøvd et underholdningsinnslag, med sang, musikk og dans, som slo godt an. Fremmøtet bekrefter at dette tiltaket er populært. Det blir også uttrykt av pårørende.

Klubb-besøk  i Botanisk hage 31. mai 2018.

Guiden var utstyrt med lydutstyr, som bidro til at alle hørte godt.  En lydhør og interessert gruppe!


Klubben besøkte Botanisk hage 31. mai og ble guidet rundt i deler av anlegget. Det var selvsagt ikke mulig å rekke over alle de om lag 150 mål som inngår i hagen. Men vi fikk med oss noen representative deler. Et femtentalls rotarianere, noen med ektefeller, fikk en uforglemmelig kveld i praktfullt sommervær. Flere var i Botanisk hage for første gang og lot seg imponere av  hva den har å by på. Et besøk i Botanisk hage kan anbefales for alle som setter pris på kjente og sjeldne blomster, busker, trær og urter. Hagen fremstår som et paradis i hjertet av Oslo.


Tøyen hovedgård fra 1700-tallet ligger midt i hagen.


Våronn i sansehagen 26. april 2018

Daværende Langhus Rotaryklubb etablerte Sansehagen ved Langhus bo og servicesenter for mer enn 15 år siden. Den holdes i hevd ved dugnad hver vår. Da Langhus Rotaryklubb og Ski Rotaryklubb slo seg sammen, var det en selvfølge at den nye klubben skulle videreføre dugnadsinnsatsen.

Dugnaden i år fant sted 26. april, i fint vær og med god stemning. Et tjuetalls rotarianere, noen med ledsager, stilte med hakke og spade, godt veiledet av  ansatte ved sentret. Det vanket pølser med lompe og brød, mineralvann, kaffe og kaker.

Dugnaden er et av flere prosjekter i klubben, og vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med sentret, både om dugnaden og om klubbens hyggekveld for beboerne hver høst.

Bildene taler for seg. Arbeidsgleden var på topp.

Rotarymøtet 9. april 2018: Rapport fra RYLA

Ski og Langhus Rotaryklubb bidro til at to ungdommer fra kommunen fikk delta på RYLA Rotary Youth Leadership Award på Oscarsborg 16. - 18. mars 2018. Lederseminaret er spesielt tilrettelagt for ungdommer i alderen 19 til 24 år og bruker profilerte ledere i sin undervisning.

Zakarias Røse fortalte fra Ryla, og innkommende president Elif Ervik takket ham for presentasjonen.

Våre to ungdommer, Synne Fosheim Lauritzsen (dessverre forhindret 9.4) fra Langhus og Zakarias Ait El Qadi Røse, Skotbu og Halden, hadde et lærerikt, interessant og hyggelig opphold på Oscarsborg. Zakarias ga sine sponsorer et høyst positivt inntrykk av kurset i sin  tilbakemelding i Rotarymøtet. Seminaret ga ham kunnskap om utfordringer som ledere står overfor, og at lederskap handler om mennesker minst like mye som materielle resultater.

Hvorfor Rotary:

Se innlegget som Dag Briseid holdt på møtet for potensielle medlemmer 12. mars 2018.

Bedriftsbesøk på Nexans Langhus.

Klubben hadde et vellykket bedriftsbesøk på Nexans Langhus 1. februar. Der fikk vi orienteringer av både nåværende fabrikksjef Torbjørn Blomsnes og tidligere fabrikksjef Kjell Storborg; Kjell er for øvrig medlem av klubben.

Nexans Langhus er en av flere fabrikker i Norge under Nexans Norway AS og har franske eiere. Fabrikkene leverer produkter til over et hundre land. Nexans Langhus produserer installasjons- og varmekabler, og har viktige markeder i blant annet Kina, Russland og Ukraina. Dessuten er bedriften et viktig logistikksenter.

Det ble ikke lagt skjul på at det har tidvis vært krevende å ha franske eiere, men de har gradvis tilpasset seg norske forhold og norsk bedriftskultur. Bedriften har i dag milliardomsetning og gir god avkastning til eierne.

Bedriften ble etablert på Langhus i 1992, og fikk da kjøpt et område på ca. 75 mål av Ski kommune. Den investeringsanalysen som lå til grunn for etableringen, pekte på Ski som godt egnet. Det var god grunn til å være fornøyd med Ski kommune for profesjonell og rask tilrettelegging både i etableringsfasen og ved senere utvidelse av bedriften.

Leksehjelp for fremmedspråklige

Lektor Omar Olhaye arbeider til daglig ved voksenopplæringen i Ski kommune. Han har tatt initiativ til og driver leksehjelp på sin fritid for unge med fremmedspråklig bakgrunn. Tilbudet er gratis og frivillig for elevene og alle leksehjelperne deltar frivillig og uten vederlag. Elevene går på ungdomsskole eller videregående skole i Follo. Våren 2017 la ungdomskomiteen i Ski og Langhus Rotaryklubb frem ideen om å bistå med leksehjelp. Omar trengte bistand fra august 2017. Mange medlemmer fra Ski og Langhus Rotary meldte seg umiddelbart til dette. Se mer om prosjektet her.


Omar Olhaye og Helge Underland i full sving som leksehjelpere.

Hyggekveld på Langhus bo- og servicesenter 16. november.

Klubben hadde sin årlige hyggekveld på Langhus bo- og servicesenter 16. november. Arrangementet inngår i klubbens lokale prosjekter. Klubben kommer tilbake til servicesenteret til våren, da til den faste dugnaden i sansehagen, som i sin tid ble etablert av daværende Langhus Rotaryklubb.
Rotarianere og beboere i skjønn forening satte sitt preg på hyggekvelden. Klubben sto for både servering og program med mye sang og musikk. Et av høydepunktene var likevel utlodningen. Alf Prøysen var også med, i form av opplesing fra ”Onger er rare”.

       

Venstre bilde.: Beboer Eva Kathrine Olving, 95 år, ved pianoet.   Høyre bilde: Loddsalget er i gang

Besøk av distriktsguvernør Yvone Holbein, 9. november 2017

Klubben er en av 48 i rotarydistrikt 2260 og hadde 9. november besøk av distriktsguvernør Yvone Holbein. Distriktsguvernøren velges for ett år, og det legges inn besøk i alle klubbene.
Distriktsguvernør Holbein la i sin presentasjon særlig vekt på hva som skal til for å utvikle en levende og velfungerende klubb.
Klubben vil bli sterk
--når den kommuniserer godt,
--når den benytter langsiktig planlegging og har et sterkt lederskap,
--når den involveres i store og små prosjekter,
--når den støtter ungdomsutveksling, fredssentra og utrydding av polio (Rotary International har hatt, og har, et bredt internasjonalt engasjement for utrydding av polio),
--når den dyrker vennskap og legger Rotarys etiske verdier til grunn.
Hvis alle 48 rotaryklubber i hennes distrikt innpasser dette i sin virksomhet, var hun overbevist om at Rotary vil ha en lys fremtid og bidra til å gjøre en forskjell.

Bildene viser distriktsguvernør Yvone Holbein og president Haakon H. Dahl.
Til venstre sammen med flere av klubbens medlemmer, til høyre i møte med styret og komiteledere.

Gjenbruk er trendy.

Klubben besøkte NMS Gjenbruk Ski 19. oktober og fikk orienteringer av styreleder Jens Døvik og daglig leder Arnhild Haddal Fossum. Butikken er en av om lag 50 i Det norske Misjonsselskaps (NMS) gjenbrukssatsing. Virksomheten i Ski har en økende omsetning og bidrar til organisasjonens budsjett. NMS har som formål å avhjelpe fattigdom, skape utvikling og etablere menigheter i særlig Afrika og Asia.
Konseptet for denne gründervirksomheten er frivillighet satt i system, og at alle varer mottas gratis. Det betales ikke lønn og følgelig heller ikke arbeidsgiveravgift, og butikken har momsfritak. Om lag 70 medarbeidere er engasjert. Noen arbeider etter avtale, mye eller lite; andre står til rådighet etter behov. Flere tar kontakt med virksomheten for å få arbeidserfaring, innvandrere trening i å snakke norsk i tillegg.
De mange som deltok i dette ”bedriftsbesøket”, lot seg imponere av det som her er etablert og sitter igjen med et klart inntrykk av at gjenbruk er trendy.

Styreleder for NMS Gjenbruk Ski, Jens Døvik, orienterte

Presidentskiftet 12. juni 2017

Presidentskiftet i Ski og Langhus Rotaryklubb fant sted i klubbens møtested i Kirkeveien 3, og startet med god mat og drikke før utdeling av Paul Harris Award til Ivar Liseter, leder for Ski skytterlag. Han fikk anerkjennelsen for sitt arbeid for å tilby ungdom muligheter for alternativ idrett.

President Per-Cristian Nilssen overrekker nål og diplom til Ivar Liseter.

President Per-Christian Nilssen fester presidentnåla på jakkeslaget til Haakon Hofgaard Dahl som overtar som president for rotaryåret 2017-2018.

Tur til Hafslund Hovedgård 8. juni 2017

Her er noen utendørs bilder fra Ski og Langhus Rotaryklubb sin tur til Hafslund Hovedgård 8. juni kveld. Dessverre var det ikke tillatt å ta bilder inne av imponerende restaurering, tidsriktig inventar og kunst. Vi hadde en dyktig omviser i svenske Anna, både inne og ute i den flotte parken. Medbrakt kaffe og kaker sto til disposisjon. Ingolf bussjåfør brakte oss trygt tilbake til Ski.

Foredrag 16. mars 2017

Arnulf Heimdal holdt et spennende foredrag om Helsetjenesteaksjonen og prioriteringer i norsk helsevesen. Du kan se presentasjonen hans her.

Foredrag 19. januar 2017


Jonn Kolstad fortalte levende om sine opplevelser på to ukers sommerleir for ungdom på Sicilia i regi av Rotary 2016.

Presidentskiftet 16. juni 2016

   
Per-Christian Nilssen (t.v.) overtok som president for 2016-2017 etter Gudmund Arnljot Nyrud, men ikke før Hans Petter Hellerøy var tatt opp i klubben som medlem (bildet til høyre), f.v. Gudmund Nyrud, H.P. Hellerøy og fadder Helge Underland.

Grillfest på Skoghus 2. juni 2016

Grillfesten på Skoghus ble favorisert av en varm og solrik sommerkveld med godt frammøte. Grillmester Helge Underland og hans hjelpere sørget for tilberedning av maten som det var skikkelig rift om. Familien Røysem var blant dem som koste seg med det som var godt. Stine kvitterte med sangunderholdning.

Intercitymøtet 4. februar 2016

Område F hadde intercitymøte i Ski kino 4. februar .
Seniorrådgiver Tom Granquist, Akershus fylkeskommune holdt en faktaorientert og fengende presentasjon om:
Samferdsel i Follo - Ikke bare Follobanen og E18? Se den her.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Menighetssalen
Adresse: Kirkeveien 3
Postnummer: 1400
Sted: Ski
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Komitemøter
7. feb. 2019, 19.15

Komitelederne kaller inn til møte

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...